NIP 527-23-29-834, Wysokość kapitału zakładowego 3 100 000, 00 zł
Numer KRS: 0000374043 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS